Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se na način i u postupku propisanim odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).
Pravo na pristup informacijama ostvaruje se usmenim ili pisanim podnošenjem Zahtjeva za pristupom informacija.
Popunjen obrazac zahtjeva za pristup informacijama može se dostaviti na jedan od sljedećih načina:
 
-poštom na adresu škole: STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆA -  Nikole Tesle 9 C, 23 000 Zadar
- elektroničkom poštom na adresu: ured.ss-strukovna-vvlatkovica-zd@skole.hr,
- telefonom na broj: 023/ 239 460
- usmenim putem: osobno na zapisnik u službenim prostorijama Strukovne škole svakog radnog dana od 9.00 do 12.00 sati.
 
U skladu s čl. 19. Zakona o pravu na pristup informacijama Škola ima pravo tražiti od korisnika - podnositelja zahtjeva naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije. Kriteriji za određivanje visine naknade i načina naplate naknade propisuje Povjerenica za informiranje - Kriteriji za određivanje visine naknade troškova dostave informacija (NN 12/14, 15/15).
Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg, s ostalim obrascima, možete preuzeti niže na stranici.
 

Zakon o pravu na pristup informacijama

Postupak i obrasci na pravo pristupa informacijama

Obrazac - zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Žalba protiv rješenja pristupa informacijama

 _________________________________________________________________________________________________

Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

__________________________________________________________________________________________________

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2023. 

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2022. 

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016.