Zakoni i pravilnici

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/200886/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/1407/1768/1898/1964/20)

Zakon o strukovnom obrazovanju(NN 30/200924/1022/1325/18)

Opća uredba o zaštiti podataka - GDPR (EUR-LEX 2016/679NN 42/2018)

Zakon o udzbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 16/2018)

Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (NN 110/2019)

Zakon o radu (NN 93/2014127/1798/19) 

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/201898/19)

Zakon o ustanovama(NN 76/199329/9747/9935/08127/19) 

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/201798/19)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/201385/15)

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022)

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 51/2018122/19)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN 105/2020)

Pravilnik o načinu i izvođenju nastave u strukovnim školama (NN 140/2009)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/201082/1943/20)

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/20153/17)

Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada (NN 118/2009

Pravilnik o polaganju državne mature (NN 1/201341/19127/1955/20)

Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima (NN 53/2019)

Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN 68/201960/20)

Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/199680/99)

Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (NN 94/2010)

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN 49/201547/17)

Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/2017)

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015)

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN 132/2013)

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN 67/201463/20)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/201481/15)

Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi (NN 2/2011)