Projekt „(P) ostanimo financijsko i digitalno pismeni“

slika1

slika2

Projekt „(P) ostanimo financijsko i digitalno pismeni“ odobren je za provedbu u ukupnom iznosu od 1.463.934,64 HRK od Ministarstva znanosti i obrazovanja u okviru poziva Unapređenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja.

Projekt se provodi u razdoblju 30.11.2017. do 30.11.2019. godine i u cijelosti je financiran iz EU potpore na temelju ugovora br. UP.03.02.2.03.0004.

Projekt provodi Strukovna škola Vice Vlatkovića iz Zadra s partnerima:

-          Srednja škola Gračac,

-          Srednja škola Glina,

-          Srednja škola Petrinja,

-          Obrtničko učilište - ustanova za obrazovanje odraslih, Zagreb i

-          Institut za razvoj obrazovanja iz Zagreba.

Svrha i opravdanost projekta:

Koncept cjeloživotnog učenja postao je glavnom odrednicom društvenih, gospodarskih i obrazovnih politika u svijetu. Njegova ostvarivost ovisi o osposobljenosti pojedinca za snalaženje u informacijskoj bujici, posjedovanju vještina pronalaženja, odabiranja, vrednovanja i učinkovitog korištenja informacija, drugim riječima, ovisi o informacijskoj pismenosti. Ova pismenost podrazumijeva i određeno kritičko mišljenje i posebnu vještinu znati kako pronaći informacije. U današnje vrijeme, te su vještine postale potreba svakoga čovjeka, a posebno mladih osoba koje se u mnoštvu informacija moraju naučiti snalaziti, a same informacije trebaju naučiti koristiti na osobnu korist te dobrobit društva u cjelini. Konvencija UN-a o pravima djeteta ističe pravo djeteta na pristup informacijama i pravo djeteta na slobodu izražavanja. Prema podacima

međunarodnih istraživanja Hrvatska na skali informacijske, računalne (ICILS 2013.) i financijske (PISA 2012.) pismenosti ostvaruje tek prosječne ili ispodprosječne rezultate što ukazuje na to da ostaje još dosta prostora za napredovanje. U financijskoj pismenosti koja je sastavni dio matematičke pismenosti Hrvatska se nalazi na 40. mjestu od ukupno 65 zemalja, dok hrvatski učenici ostvaruju prosječan rezultat od 512 bodova na skali računalne i informacijske pismenosti. Napredovanje je moguće ostvariti u formalnom i neformalnom obrazovanju djeteta te kroz programe cjeloživotnoga učenja. Stoga smo projekt usmjerili upravo na unaprjeđenje pismenosti kroz podizanje razine digitalne i financijske pismenosti učenika srednjih škola kroz provedbu aktivnosti koje će bit usmjerene na razvoj izvannastavnih aktivnosti za unaprjeđenje spomenutih pismenosti, opremanje školskih učionica, usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika koji će uz rad s učenicima unaprijediti potencijal 4 srednje škole uključene u projekt.

Sukladno navedenom, cilj projekta je formirati tim odgojno-obrazovnih djelatnika i educirati ga za provedbu izvannastavnih aktivnosti u okviru školskog kurikuluma koje su usmjerene na unaprjeđenje digitalne i financijske pismenosti kod učenika.

U projekt će kao ciljana skupina biti uključeno 80 učenika predtercijarne razine, odnosno učenici 4 srednje škole i 50 odgojno-obrazovnih djelatnika partnerskih škola.

Projekt se provodi kroz dva osnovna elementa:

Element 1 Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika obuhvaća:

-          Radionice o važnosti usvajanja ključnih kompetencija i informacijskoj pismenosti;

-          Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika za upotrebu interaktivnih metoda i projektne nastave;

-          Formiranje tima za unapređenje digitalne i financijske pismenosti;

-          Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika za izradu i provedbu kurikuluma za unapređenje digitalne i financijske pismenosti.

Element 2 Razvoj i provedba izvannastavnih aktivnosti unutar školskog kurikuluma za digitalnu i financijsku pismenost obuhvaća aktivnosti:

-          Priprema odgojno-obrazovnih djelatnika za razvoj izvannastavnih aktivnosti za unapređenje financijske i digitalne pismenosti u školama

-          Nabava opreme za multimedijalnu učionicu

-          Panel diskusije odgojno-obrazovnih djelatnika za razvoj izvannastavne aktivnosti;

-          Stvaranje digitalnih repozitorija za provedbu izvannastavne aktivnost  za unapređenje digitalne i financijske pismenosti;

-          Provedba izvannastavne aktivnosti za unapređenje digitalne i financijske pismenosti u 4 škole

-          Evaluacija provedenih projektnih aktivnosti.

Projekt se sastoji i od elementa Promidžba i vidljivost projekta (aktivnosti informiranje o projektu te izrada promotivnih sadržaja) i Upravljanje projektom i administracija.

Projekt prati Strateški plan MZOS-a 2016.-2018. i cilj 1.5.Unaprijeđena dostupnost i razina uključenosti različitih kategorija polaznika u programe cjeloživotnog učenja od strateškoga/gospodarskog interesa RH. Projekt je u skladu sa Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije koja uvodi cjeloživotno učenje kao princip na kojem se zasniva cjelokupno obrazovanje. Ciljevi strategije su usmjereni na unaprjeđenje sustava trajnoga profesionalnog razvoja i usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika te poticanje primjene IKT-a u učenju i obrazovanju.Također,projekt prati inicijativu Digitalna agenda Europe koja promiče pristup Internetu građanima EU kroz aktivnosti promicanja digitalne pismenosti i dostupnosti.

Strategija Europe 2020 kroz prioritet pametan rast temelji razvoj gospodarstva na znanju i inovacijama kroz obrazovanje, usavršavanje i cjeloživotno učenje.

www.strukturni.fondovi.hr

www.esf.hr

Održane Radionice:

30.11.2017.-30.11.2019.

 

U okviru aktivnosti Elementa 1 Stručno usavršavanje odgojno obrazovnih djelatnika Obrtničko učilište je provelo jednodnevne radionice o važnosti usvajanja ključnih kompetencija u 4 partnerske škole i to:

-          09. siječnja 2018. u Strukovnoj školi Vice Vlatkovića u Zadru -  Fotogalerija

-          10. siječnja 2018. u Srednjoj školi Gračac

-          11. siječnja 2018. u Srednjoj školi Glina

-          12. siječnja 2018. U Srednjoj školi Petrinja.

 

Na radionicama je sudjelovalo ukupno 53 odgojno-obrazovna djelatnika. Radionice su obuhvatile teme:

-          Ključne kompetencije – važnost i primjena

-          Informacijska pismenost (pojam, globalna razina, primjena u školi)

 Informatizacija kao dio strategije MZOS-a (pisanje osvrta i povratna informacija)

FINANCIJSKA PISMENOST

Materijali:

Uvod

Proračun

Ulaganja i banke

Kartično poslovanje

Brošura

 

-       DIGITALNA PISMENOST

Materijali:

               Digitalna pismenost

        Digitalni alati 

        Digitalni dokumenti

        Društvene mreže

        Obrada multimedijskih sadržaja

        On-line kupovina i oglašavanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D