Samovrednovanje rada škole u 2020./2021.

Sukladno odredbama Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/2009., čl. 11. i čl. 12.), imenovali smo Povjerenstvo i školski Tim za kvalitetu koje će provesti samovrednovanje rada Škole i to sa aspekta:
 • - planiranja i programiranja rada
 • - poučavanja i podrške učenju
 • - postignuća polaznika i ishodi učenja
 • - materijalnih uvjeta i ljudskih potencijala
 • - profesionalnog razvoja zaposlenika
 • - međuljudskih odnosa u Školi
 • - rukovođenja i upravljanja
 • - suradnje sa socijalnim partnerima.
 •  
Sastav Školskog povjerenstva za kvalitetu je:
 • Ravnatelj Škole: Tihomir Tomčić
 • iz reda nastavnika i stručnih suradnika: Kristina Krstić
 • iz reda dionika na prijedlog osnivača: Žarko Nikpalj (Peugeot)
 • iz reda učenika: Vito Sereni (3a)
 • iz reda roditelja: Silvija Sikirić (2a)
Sastav Školskog tima za kvalitetu
 • iz reda nastavnika i stručnih suradnika: Elvira Pavić, Tomislav Bašić, Ante Radonić
Cjelokupna prosudba u školskoj godini 2022./2023.
Niže su napisani i linkovi na kojima se mogu vidjeti rezultati anketiranja odnosno stavovi učnike i roditelja o našem radu koji predstavljaju i smjernice kojih bi se trebali držati u budućem radu.
 
Link:
Anketni upitnik roditelji:
Anketni upitnik – učenici:
Anketni upitnik za nastanike:
 
Cjelokupna prosudba temelji se na rezultatima anonimne ankete provedene među našim učenicima i roditeljima koji su nam, uz veliko priznanje našem radu, dali i smjernice za njegovo poboljšanje i stoga je logično da upravo ova prosudba bude i program za iduću školsku godinu.  
 

Cjelokupna prosudba u školskoj godini 2022./2023.

Niže je link na kojima se mogu vidjeti rezultati anketiranja odnosno stavovi učenika, roditelja i nastavnika o našem radu koji predstavljaju i smjernice kojih bi se trebali držati u budućem radu.

https://drive.google.com/drive/folders/1jvEynbYxOvw7oSd0Gs7Yy7vEmLirkTF4?usp=sharing

Cjelokupna prosudba temelji se na rezultatima anonimne ankete provedene među našim učenicima  i roditeljima,  koji su nam uz veliko priznanje našem radu, dali i smjernice za njegovo poboljšanje.

U cjelokupnu prosudbu uključeni su i rezultati anonimnog upitnika provedenog nad nastavnicima te izvještaji o planu radu pojedinih aktiva tijekom školske godine.

 

Prioritetno područje 1:

Nastavljamo s tradicijom da u izradi naša dva temeljna dokumenata, Školskog kurikuluma i Godišnjeg programa rada škole, direktno sudjeluju nastavnici, učenici i njihovi roditelji. Nastavnici će na sastancima stručnih aktiva definirati projekte, izvannastavne aktivnosti, dodatnu i dopunsku nastavu te sve ostale aktivnosti kojima možemo unaprijediti naš nastavni proces te ga učiniti raznovrsnijim i zanimljivijim našim učenicima. Temeljem tih podataka, ravnatelj će izraditi prijedloge navedenih dokumenata koje ćemo zatim objaviti 1. kolovoza na web stranici Škole te time otvoriti i javnu raspravu s ciljem da pružimo priliku našim učenicima i njihovim roditeljima da svojim idejama i prijedlozima obogate te dokumente. Sve ono što oni dostave, ravnatelj će ugraditi u Školski kurikulum i Godišnji program rada škole. Razrednici će obavijestiti svoje učenike i njihove roditelje o otvaranju javne rasprave.

Tijekom posjete „kritičkih prijatelja“ dan je prijedlog da se u cilju kvalitetnijeg dobivanja povratne informacije je potrebno  produžiti rok objave dokumenata na web stranici škole. Usuglašeno je da se rok produži do sredine rujna.

OBRAZOVANJE ODRASLIH

Anketa za polaznike obrazovanja odraslih

Anketiranju je pristupilo 9/21 polaznika. 44% navode da glavni razlog zbog čega su odabrali program je taj da žele imate svjedodžbu četverogodišnjeg smjera, a 44% žele se zaposliti u zanimanju koji se školovao.

Prevladavaju pozitivni odgovori prema zadovoljstvu obrazovanja odraslih, 66,7% smatra da su nastavnici u potpunosti pravedni, načinom predavanja su u potpunosti zadovoljni njih 33,3 %.

22% navodi da ne prate nove informacije zbog čega je postavljen cilj da se u sljedećoj godini pokušaju približiti informacije koristeći različite oblike informiranja.

Konferencija pod nazivom “Osiguravanje kvalitete u obrazovanju”

Voditeljica obrazovanja odraslih Marija Maričić sudjelovala je na konferenciji pod nazivom “Osiguravanje kvalitete u obrazovanju” koja je održana u učilištu Algebra u Zagrebu 19. siječnja 2023. godine. Konferencija je omogućila stjecanje uvida u aktualnosti vezane uz područje osiguravanja kvalitete u sustavu obrazovanja odraslih. Također, govorilo se o različitim alatima i modelima koji pomažu ustanovama da uspostave sustav kvalitete s ciljem kontinuiranog praćenja i vrednovanja.

XI. Međunarodni andragoški simpozij – usavršavanje stručnih osoba

Voditeljica obrazovanja odraslih Marija Maričić, sudjelovala je na XI. Međunarodnom andragoškom simpoziju od 22. do 24. veljače u Podstrani kod Splita. Na simpoziju se govorilo o novim smjernicama za uspostavu sustava kvalitete koji je definiran novim pravilnicima kreiranim po uzoru na europske zemlje. Navedene smjernice usmjerene su na redovitu edukaciju nastavnog osoblja te na usklađivanje programa obrazovanja odraslih s potrebama polaznika i zahtjevima tržišta rada.

Anketiranje nastavnika u obrazovanju odraslih vezano za Erasmus + projekte

Od 14. do 20. ožujka 2023. provedena je anketa s ciljem ispitivanja opće zainteresiranosti nastavnika u obrazovanju odraslih za sudjelovanje u Erasmus+ projektima. Rezultati ankete biti će korisni za određivanje strategije u pripremi Erasmus+ projekata s ciljem stručnog usavršavanja u inozemstvu za polaznike i nastavnike. Ciljana skupina navedene ankete su nastavnici koji sudjeluju u provođenju programa obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja odraslih. Anketa je izrađena uz pomoć google obrasca te je poslana nastavnicima putem elektroničke pošte. Od ukupno 20 nastavnika kojima je anketa poslana, odgovorilo je 10 nastavnika.

Analiza odgovora

Čak 70% nastavnika već poznaje Erasmus projekte te su se s njima susreli u svom dosadašnjem radu, a svi ispitani smatraju da sudjelovanje u istima može doprinijeti njihovom osobnom i profesionalnom razvoju.

Anketa je pokazala da je 80% ispitanih nastavnika zainteresirano za odlazak u druge ustanove u inozemstvu radi stjecanja novih znanja i iskustava. Anketa također pokazuje da bi nastavnici mogli za usavršavanje izdvojiti 3 do 7 dana. Najveći broj ispitanih nastavnika (70 %) zainteresirani su za razmjenu iskustava s kolegama iz struke, a manji broj (po 10%) zainteresirani su za ostale vidove usavršavanja: digitalnu pismenost, nove metode poučavanja odnosno rada u struci, pisanje i pripremu Erasmus projekata i učenje stranih jezika.

Izrada elektroničkog registra polaznika koji su završili programe obrazovanja u posljednjih 10 godina

Izrađen je registar polaznika koji su u posljednjih 10 godina završili programe prekvalifikacije te programe doškolovanja. Popis je izrađenu Excel programu te sadržava ime i prezime i matični broj polaznika, naziv programa i godinu u kojoj je svjedodžba stečena te telefonski broj polaznika. Cilj izrade registra praćenje je polaznika nakon završetka programa. U tijeku je izrada ankete koja će biti upućena bivšim polaznicima s ciljem što boljeg razumijevanja učinkovitosti i relevantnosti određenih zanimanja na tržištu rada te mjerenja kvalitete provedenih programa i stečenih znanja i kompetencija polaznika.

Radionica tematskog pretraživanja

Polaznici programa doškolovanja za stjecanje kvalifikacije tehničar cestovnog prometa sudjelovali su 20. travnja na radionici tematskog pretraživanja u Znanstvenoj knjižnici Zadar povodom tjedna cjeloživotnog učenja. Polaznici radionice naučili su kako pretraživati knjižnične kataloge te kako literaturu potražiti na raznim naprednim tražilicama, uključujući i umjetnu inteligenciju. Na radionici je sudjelovao i nastavnik koji sudjeluje u provedbi navedenog programa Ivan Potesak.

Izrada facebook i instagram stranice za obrazovanje odraslih

Izrađeni profili na društvenim mrežama Facebook i Instagram služe informiranju potencijalnih polaznika o programima obrazovanja i programima osposobljavanja koji se provode u Ustanovi. U svrhu promocije programa i informiranja potencijalnih polaznika izrađena je brošura s popisom programa koji će se provoditi u godini 2023./2024. U razdoblju od 7 dana, brošura je bila promovirana na društvenim mrežama u formi plaćenog oglasa. Rezultat provedene promotivne aktivnosti je povećan broj posjeta stranicama te značajno povećan broj pratitelja na društvenim mrežama. U narednom razdoblju namjera je također uputiti poziv bivšim polaznicima naših programa da prate naše stranice.

Izrada evidencijskog lista za pojedini predmet

Izrađen je evidencijski list u Excel formatu za svaki pojedini predmet u svrhu evidencije prisustva polaznika na skupnim konzultacijama. Evidencijski list dostupan je nastavnicima na google docsu te  automatski izračunava postotak prisustva polaznika. Obzirom na to da je ustanovljena neredovitost pojedinih polaznika, u narednoj godini 2023./2024. uvest će se minimalan postotak prisustva na skupnim konzultacijama – 50%.

Izrada plana ispita

U tijeku je izrada plana ispitnih rokova. Tablica s ispitnim rokovima (tri roka za svaki predmet) bit će u narednoj 2023./2024. godini oglašena na oglasnoj ploči te na web stranici škole.

 

Prioritetno područje 2:

U sklopu projekta „Budi spreman i kompetentan“ izrađen je  Model profesionalnog usmjeravanja i praćenja učenika i drugih polaznika RCK-a kao i Program profesionalnog usmjeravanja za učenike završnih razreda i druge polaznike RCK-a.

Tijekom školske godine provedni su sljedeći programi za učenike završnih razreda i druge polaznike

 1. modul: samoprocjena
 2. modul: priprema za samozapošljavanje
 3. modul: priprema za zapošljavanje

Provedene su četiri edukacije za mentoriranje stručnih službi škola za provođenje programa profesionalnog usmjeravanja u Zadru, Rijeci, Zagrebu i Puli.

Tijekom šk. godine 22./23 provedeno je istraživanje s ciljem ispitivanja motivacije, aspiracije i znanja o tržištu rada učenika prvih razreda. U anketnom upitniku sudjelovalo je 181 učenik, od toga 142 učenika iz  trogodišnjih zanimanja i 39 iz četverogodišnjih smjerova. 64,1 % učenika četverogodišnjih zanimanja  iskazuju da im je to prvi izbor prilikom upisa u srednju školiu, dok je 49,6% učenika  trogodišnjih zanimanja na listi priroriteta to bio prvi izbor.

69,2 % učenika četverogodišnjih zanimanja čuli su da je škola jako dobra i to navode kao motivaciju za upis u škole i program, dok 5 % su odabrali zanimanje jer zvuči jako kul. 

57, 7 % učenika koji su upisali trgodišnji program kao motivaciju navode da ono što se radi u zanimanju im je zanimljivo, dok je 49,3 % su čuli da je škola jako dobra.

Iz navedenih podataka može se zaključiti da učenike trogodišnjih programa motivira ono što zanimanje pruža, za razliku od četeverogodišnjih gdje ih motiviraju vanjske informacije o školi.

Nakon srednje škole 25% učenika četverogodišnjih programa želi nastaviti školovanje vezano uz struku, a 23% odmah se želi zaposliti u struci.

Nakon srednje škole 53,15% učenika trogodišnjih zanimanja se žele odmah zaposliti, a nastaviti školovanje 7,69%.

 

Temeljem izrađenih dokumenata, provedene su aktivnosti profesionalnog usmjeravanja uz podršku vanjskih stručnjaka:

 • „Promotivna kampanja-postani vojnik Hrvatske vojske“,
 • „Prijava za posao-pisanje zamolbe i životopisa“,
 • „Kuda nakon srednje“.

Postavljen je kontinuirani cilj provođenja aktivnosti unutar profesionalnog usmjeravanja.

U cilju promocije strukovnih zanimanja i rada centra provedeno je:

 • virtualna šetnja školom kako bi učenicima olakšalo snalaženje u prostoru,
 • promotivna brošuru za učenike osmih razreda sa svim detaljima upisa
 • organiziran je strukovni sajam pod nazivom „Promocija strukovnog obrazovanja kroz primjenu električnih vozila i robotike u sektoru strojarstva“
 • radionica za roditelje i učenike osnovnih škola gdje su dobili uvid u rad škole te imali priliku pokazati svoje praktične vještine prilikom sklapanja solderix robota.
 • „Online kampanja za promociju rada škole“ u kojoj su bili uključeni učenici osmih razreda

S obzirom da škola imenovana Regionalnim centrom kompetentnosti iz sektora strojarstva te da je  opremljena najsuvremenijom opremom, dugogodišnji cilj u pogledu posjeta osnovnim školama se mijenja te se postavlja sljedeći:

 • organizirati posjet osnovnih škola RCK-u
 • organizirati dan otvorenih vrata škole

U svrhu korištenja inovativnih pristupa u planiranju i provedbi nastavnog procesa a samim time i unapređenju mogućnosti za razvoj inovativnih pristupa učenju kod učenika, kroz projekt „Budi spreman i kompetentan“  realizirane su sljedeće aktivnosti za digitalizaciju obrazovnih sadržaja:

 • izrada digitalnih obrazovnih sadržaja  za područje automehatronike (vježbe)  i za instalatere kućnih instalacija (virtualne šetnja, 2D edukativna igra,  VR objetk u 3D prostoru te digitalni priručnik)
 • digitalna platforma
 • specijalizirani alati za izradu digitalnih obrazovnih sadržaja

U sklopu projekta „Budi spremani kompetenatan“ izrađeni su:

Standard kvalifikacije za razvoj strukovnog programa:

 • Instalater kućnih instalacija”
 • „Automehatroničar
 • „Proizvođač i monter aluminijske i PVC stolarije”

Programi mikrokvalifikacije za obrazovanja odraslih:

 • Dijagnostika i servisiranje električnih vozila
 • Dijagnostika i servisiranje hibridnih vozila
 • Servisiranje i održavanje baterija HEV/EV

Programi usavrašavanja koji su proizašli iz potreba tržišta rada:

 • Serviser plinskih uređaja
 • Servisiranje električnih romobila”
 • „Servisiranje električnih bicikli”

U sklopu projekta “Budi spreman i kompetentan” nastavnici tijekom projekta su kontinuirano radili na unaprijeđenju nastavnog procesa koristeći  suvremenu opremu  i to za sljedeća zanimanja: automehatroničar

 • Cnc operater i instalater kućnih instalacija
 • područja hidraulike, pneumatike, automatizacije i mehatronike.

 

U sklopu projekta „Budi spreman i kompetentan“ izrađen i proveden Program pripreme za majstorske ispite kao neformalni program obrazovanja odraslih.

U suradnji sa Obrtničkom komorom grada Zadra i Obrtničkim učilištem u Zagrebu održana dva ciklusa priprema za zainteresirane kandidate koji se pripremaju za polaganje majstorskog ispita.

U cilju kvalitetnijeg provođenja nastavnog procesa postavljen je kontinuirani cilj provođenja kolegijalnog praćenja. Tijekom školske godine, povjerenstvo za kvalitetu je izradilo obrazac za praćenje nastavnog procesa.

Postavljen je cilj da se u školskoj godini 23./24. potakne nastavnike na sudjelovanjem u provođenju kolegijalnog opažanja među aktivima. Tijekom školske godine provodilo se isključivo unutar pojedinih aktiva te kod nastavnika pripravnika.

Kroz projekt „Budi spremani kompetentan“ planirano je izraditi i realizirati program stručnog usavršavanja za razvoj pedagoških, didaktičkih i metodičkih kompetencija kod nastavnog procesa. Navedene edukacije održati će se do kraja rujna 2023.

Ustanovljeno je da i dalje ne postoji u potpunosti usklađenost sadržaja stručno-teorijske i praktične nastave. Zbog navedenog, postavljen je cilj pokušati povećati usklađenost teorijske i praktične nastave, kako u školi tako i u obrtničkim radionicama. Imenovali smo povjerenstva, ali ista, na žalost, nisu bila dovoljno operativna u prošloj godini. U ovoj školskoj godini poduzet ćemo korake koji će pokušati jamčiti bolju usklađenost navedenih sadržaja odnosno imenovana povjerenstva će zapisnike sa svojih sastanaka dostaviti ravnatelju. Doduše, to smo si zadali i prošle godine, ali nismo to odradili u cijelosti. Stoga ćemo ove godine pokušati učiniti više.

Cilj od prethodne godine koji se odnosi na sastanak/fokus grupa sa članovima povjerenstva i poslodavaca je proveden. Temeljem sastanka definirane su obrazovne potrebe (načini motiviranja i poticanja učenika za razvijanje interesa prema radu; razvijanje radne discipline, samostalnosti i odgovornosti; učinkovita komunikacija s učenicima; vrednovanje i ocjenjivanje učenika) iz kojih je proizašao „Program stručnog usavršavanja za mentore kod poslodavca“.

U projektu je planirana edukacija za mentore kod poslodavaca koja će se realizirati tijekom rujna 2023.

Tijekom školske godine 23./24. postavljen je cilj praćenja provedbe obrazovnih potreba kroz kontinuirano revidiranje anketnih upitnika za polaznike, mentore i nastavnike koji prate provođenje praktične nastave kod obrtnika.

Tijekom posjeta „kritičkih prijatelja“, član iz reda dionika na prijedlog osnivača je istaknuo da bi u svrhu kvalitetnog provođenja praktične nastave kod obrtnika potrebno osigurati raspored na način tjedan teorije – tjedan praktične nastave. Prijedlog je usvojen te se od sljedeće školske godine kreće s izmjenom rasporeda.

Također tijekom posjeta “kritičkih prijatelja“ istaknuta je nužnost uljučivanja nastavnika u proces samovrednovanja. Predložene su razine odgovornosti prema prioritetnim područjima. Za drugo prioritetno područje usuglašeno je da to budu predstavnici aktiva.

S ciljem osnaživanja nastavnika i uključivanja u samovrednovanje provedna su dva predavanja:

 • za predstavnike aktiva
 • za nove zaposlenike

Predstavljen je razvoj sustava kvalitete u RCK-u i školi. Nastavnicima je prikazan izrađen obrazac za izvještaj aktiva te je istima naglašena dobrovoljnost u ispunjavanju. Kako bi podaci bili pregledni i lakše dostupni, formirani su folderi na google discu sukladno pripadajućim odgovornostima.

Analizirajući izvještaje pojedinih aktiva došlo se do sljedećih zaključaka:

 • Većina planiranih aktivnosti je ostvarena, sveukupno 8 nije s time da su tijekom godine aktivi sudjelovali u aktivnostima koje nisu planirali
 • Kolegijalno praćenje dominira unutar aktiva te kod nastavnika pripravnika

Aktivi su unutar izvještaja izrazili sljedeće prijedloge za poboljšanje rada:

Aktiv praktične nastave – poboljšati uvjete (mikroklimu) u radionicama boljom izolacijom od visoke temperature i smanjenjem buke; sanirati krov radionica od prodora vode; naglasiti individualizirani rad učenika, posebno u radu s novim strojevima kojima, radi sigurnosti, teba upravljati jedna osoba 

Aktiv strojarstva – S obzirom na velik raspon različitih kvalifikacija a i ogromnog nesrazmjera u predznanju, vještinama, motiviranosti i mogućnosti učenika, predlažemo bolju suradnju sa stručnjacima iz područja sociologije, pedagogije i psihologije ali i stručnjacima školske i obiteljske medicine te medicine rada. Nastavnici se nalaze u nezahvalnoj ulozi počevši od kašnjenja učenika na nastavu, velikog broja izostanaka, nedoličnog ponašanja učenika, površnog poznavanja gradiva, upitnih vještina učenika itd. Zbog svega navedenog nismo u mogućnosti kvalitetno i svrsishodno definirati kriterije ocjenjivanja

Aktiv hrvatskog jezika – predlaže nagrade (npr. pametne satove) za učenike Stipu Mihatova i Gabriela Zrilića za izniman doprinos promociji Strukovne škole Vice Vlatkovića na Državnoj smotri učeničkog stvaralaštva LiDraNo 2023. Na taj bi se način motivirali i ostali učenici da se kvalitetnije i intenzivnije uključe u izvannastavnu aktivnost Novinarska grupa.

Aktiv povijesti politike i gospodarstva, vjeronauka- Prijedlog je da se početkom školske godine provede anketa u suradnji sa pedagoškom službom i razrednicima kako bi se otkrili talentirani učenici koje bi mogli  uključiti u ponuđene  izvannastavne aktivnosti. Odnosno potrebno je znati u  kojim aktivnostima su bili uključeni u osnovnoj školi npr: glazbena škola, sportske aktivnosti, fotografija i slično kako bi ih usmjerili u određene aktivnosti za poboljšanje rada iznannastavnih aktivnosti a samo unaprijeđenje rada škole.

Projektnim  zadatkom učenika na satu politike i gospodarstva došlo se do sljedećih prijedloga od strane učenika:

 • Stavljanje aparata za kavu na hodniku škole
 • Uređenje školskog igrališta
 • Uređenje dnevnog boravka za učenike u holu škole
 • Podrška učenik-učeniku za različite teškoće (učenju, emocionalne)
 • Upoznavanje učenika u 1. razredu smjera tehničar cestovnog prometa s mogućnostima zaposlenja, posjet obrtnicima
 • Sudjelovanje u Erasmus programima

Tijekom školske godine 22./23. provedeno je cjelovito anketiranje za učenike, nastavnike/razrednike, roditelje koristeći softver za samovrednovanje. Prilikom provođenja anketnih upitnika, primjećeno su sljedeće poteškoće koje će se nastojati otkloniti u sljedećoj školskoj godini:

 • dio ispitanika nije dobio anketni upitnik na svoju mail adresu, zbog čega je postavljen cilj za sljedeću godinu da se uz pomoć vanjskog stručnjaka otklone greške u softveru.
 • Pojedini učenici su pokazali nesnalaženje u istom zbog čega ih je potrebno u sljedećoj godini pravovremeno uputiti
 • dio roditelja nema svoju mail adresu u ednevniku zbog čega je postavljen cilj da se u sljedećoj školskoj godini na roditeljskim sastancima upute u načine na koji mogu dati povratnu informaciju.

Tijekom provođenja anketnih upitnika ističemo dio rezulatata:

Završni razredi 21/77:

 • dominiraju pozitivni odgovori
 • 52 % navodi da ih je predstavnik informirao o radu Vijeća učenika, 29% njih je razrednik informirao što je pozitivniji rezultat u odnosu na prethodnu godinu
 • Dominira osjećaj sigurnosti, 81%

Roditelj završnih razreda (23/76):

 • Dominiraju pozitivni rezultati
 • 87 % ističe web stranicu kao najprihvatljiviji oblik informiranja
 • 72 % nije informirano o radu Vijeća roditelja.

 „Za dobrobit budućih učenika,pošto je moje dijete završilo školovanje,imam prijedlog.Tiče se obavljanja prakse kod obrtnika.I ja sama,a i iskustva drugih roditelja,svjedočila sam različitim,kako pozitivnim,tako i negativnim situacijama.Mislim da bi se puno toga negativnog riješilo češćim,nenajavljenim kontrolama učenika u obavljanju prakse.“

„Neki profesori mjesecima ne upisuju ocjene u e dnevnik, što mi kao roditelju otežava da pratim napredak djeteta.“

„Smatram da škola odlično funkcionira i sretna sam što sam upoznala divne ljude koji su uvelike pridonijeli dobru u odrastanju moje djece.“

Nastavnici (33/51)

 • 45% nastavnika se najčešće informira preko web-a, 21% preko facebook
 • Preko 80% nastavnika su zadovoljni radom ravnatelja, stručne službe, administracijom, računovodstvom
 • 27 % ističe da su rijetko osposobljeni za rad s učenicima s teškoćama
 • 61% navodi da su im potrebne edukacije u pogledu digitalnih kompetencija

Predstavnici Vijeća učenika istaknuli su sljedeće prijedloge za unaprijeđenje rada:

 • Osposobljavanje manjih 3D printera za sve učenike,
 • rad na projektima kao i suradnja s drugim školama i učenicima,
 • pokretanje programa Erasmus,
 • korištenje novih dronova u svrhu obrazovanja,
 • pokretanje i organiziranje više ozbiljnih projekata i izvannastavnih aktivnosti,
 • postavljanje oglasne ploče ili kutije u koju bi učenici mogli ostaviti napisane ideje ili prijedloge za unapređenje rada Škole
 • osnivanje školske glazbene grupe (benda)

 

Prioritetno područje 3:

U suradnji s „kritičkim prijateljem“ usvojen je prijedlog da za priroritetno područje 3. bude odgovorna stručna služba. U suradnji sa školskim timom i povjerenstvom tijekom sljedeće godine će se izraditi obrazac/check lista prema metodlogiji kvalitete u cilju lakšeg snalaženja indikatora kvalitete.

Tijekom godine stavljen je veći naglasak na praćenje i vrednovanje bilježaka u ednevniku od strane pedagoške službe. Nastavnici su kontunirano informirani za pravovremeno i adekvatno vođenje bilježaka.

Što se tiče samih postignuća učenika odnosno usvajanja ishoda učenja, daljnji cilj je poticati učenike i nastavnike za sudjelovanje na županijskim i međužupanijskim natjecanjima te državnim ako se učenici plasiraju. Na ovom području, u pojedinim programima, Škola je ostvarila iznimne uspjehe koji su prepoznati od nadležnih institucija te cjelokupne javnosti. Rezultati natjecanja mogu se ujedno iskoristiti i kao poticaj svim darovitim učenicima za veću motivaciju u cilju postizanja boljih osobnih rezultata i razvijanja osobne darovitosti. Poseban potencijal leži u informatičkom sektoru te sektorima strojarstva i elektrotehnike zbog postojećih kadrovskih i materijalnih uvjeta i velikog broja kvalitetnih i motiviranih učenika iz tih razreda.

U pogledu rezultata potrebno je poraditi na promociji i pravovremenom izvještavanju administratoru web stranice i facebook stranice škole.

S ciljem promocije strukovnih zanimanja i osnaživanje učenika za sudjelovanje u natjecanjima, unutar projekta „Budi spreman i kompetentan“ organizirana su dva hackathona gdje su učenici imali prilike  pokazati svoja znanja, vještine i sposobnosti.

Osim strukovnih kompetencija, planirano je da se učenici trogodišnjih zanimanja uključe više u izvannastavne aktivnosti, posebice osnovan školski volonterski klub „Forza“ gdje su pokazali motivaciju i želju sa sudjelovanjem u različitim aktivnostima.

Tijekom školske godine održane su dvije radionica u sklopu volonterskog kluba u Rijeci s ciljem podizanja svijesti o važnosti i dobrobitima školskog volontiranja.

Preostale tri radionice volonterskog kluba održati će se tijekom rujna i listopada u Zadru.

Tijekom školske godine učenicima su omogućene i druge izvannastavne aktivnosti:

 • Robotika
 • Automodelarski klub
 • Astronomski klub
 • Školski list „Stručak“
 • 3D printer

Prilikom provođenja izvannastavnih aktivnosti došlo se do zaključaka da postoje poteškoće koje onemogućuju kvalitetno izvođenje istih zbog:

 • Organizacija nastavnog procesa
 • Nemogućnost izvođenja izvananstavih aktivnosti u popodnevnoj smjeni zbog učenika putnika

Pomoć pri ostvarivanju pojedinih ishoda učenja moglo bi se dobiti i od strane stručnjaka iz realnog sektora što smo već koristili u prošlosti. Koristeći usluge stručnjaka iz gospodarstva, učenici će dobiti direktan uvid u kretanja na tržištu rada što će im pomoći u njihovom daljnjem osposobljavanju i podizanju razine uključenosti u nastavni proces.

 

Prioritetno područje 4:

Tijekom sastanka s „kritičkim prijateljem“ usvojen je prijedlog da za priroritetno područje 4. bude odgovorno tajništvo i računovodstva. Školski tim i povjerenstvo za kvalitetu će tijekom sljedeće godine izraditi obrazac/check listu za lakše snalaženje u indikatorima kvalitete za navedeno područje.

U sklopu projekta „Bolji uvjeti za rad kroz učenje“ osigurana je oprema za izvođenje nastavnog procesa iz automehatronike, pneumatike i hidarulike, cnc, tehnologije zavarivanja.

U sklopu projekta „Budi spreman i kompetentan“ osigurana je oprema:

 • Set opreme za specijalizirane učionice u RCK-u
 • Oprema za instalatere kućnih instalacija u RCK-u
 • Set vozila za praktičnu nastavavu RCK-u
 • Ispitne ploče sa mehatroničkim senzorima, aktuatorima i digitalnim upravljanjima u RCK-u
 • Set vjetrogeneratora u RCK-u

Rezultati anketnog upitnika za nastavnike pokazuju zadovoljstvo materijalnim uvjetima za kvalitetno učenje kroz iskustvo.

Tijekom školske godine kroz projekt „Budi spreman i kompetentan“ realizirano je niz stručnih usvaršavanja iz raznih područja u svrhu osnaživanja nastavnika i kontinuiranog napretka:

 • Osam modula iz područja automehatronike
 • Pet modula iz CNC tehnologija
 • Set stručnih usavršavanja iz područja instalatera kućnih instalacija u suradnji projektnim partnerom Vaillantom
 • Jedan modul iz područja mikro i nano tehnologije
 • Četiri modula iz područja tehnologija zavarivanja
 • Tri modula iz područja hidraulike, pneumatike, automatizacije i mehatronike
 • Edukacija odgojno-obrazovnih radnika za korištenje specijaliziranih alata za izradu e-learning sadržaja
 • Edukacija za servisiranje električnih romobila

Do kraja projekta „Budi spreman i kompetentan“ (prosinac 2023.) planirana su sljedeća stručna usavršavanja:

 • Stručno usavršavanje odgojno obrazovnih  radnika u području digitalnog učenja
 • Stručno usavršavanje odgojno obrazovnih radnika u području andragoških metoda rada
 • Stručno usavršavanje  mentora zaposlenih kod poslodavaca u području pedagoških kompetencija za rad s učenicima
 • Stručno usavršavanje nastavnika o razvoju i primjeni inovativnih metoda rada u nastavi
 • Stručno usavršavanje nastavnika u području inkluzivne nastave za rad s učenicima s teškoćama i osobama s invaliditetom
 • Stručno usavršavanje nastavnika u području pedagoških kompetencija
 • Stručno usavršavanje iz područja mikro i nano tehnologija

  

Stručna usavršavanja nastaviti će se ASOO-om, AZOO-om, gospodarstvom, socijalnim partnerstvom i Stručni aktivi izradili su svoje planove usavršavanja koji su sastavni dio Godišnjeg plana rada Škole te će se sukladno tome i realizirati. Svi ti pojedinačni planovi objedinit će se u cjeloviti Plan usavršavanja Škole te isti objaviti na web stranici škole.

Kroz projekt „Budi spreman i kompetentan“ u cilju razmjene iskustva i uvid u primjere dobre prakse i u području upravljanja odgojno - obrazovnom ustanovom za strukovno obrazovanje realizirana su sljedeća studijska putovanja:

 • Studijsko putovanje  u Njemačku
 • Studijsko putovanje u Sloveniju
 • Studijski posjet RCK-u Tehničkoj školi Slavonski Brod
 • Studijski posjet RCK-u Indrustrijsko-obrtničkoj školi Šibenik
 • Studijski posjt RCK-u TŠ Čakovec
 • Studijski posjet RCK-u Zadar

Do kraja projekta planiraju se:

 • Studijski posjet RCK-u Strojarsko – tehničkoj školi Faust Vrančić
 • Studijski posjet RCK – u Tehničkoj školi Karlovac
 • Studijski posjet RCK-u Velika Gorica
 • Studijski posjet Portugal

 

Prioritetno područje 5:

Tijekom sastanka s „kritičkim prijateljima“ usvojen je prijedlog da za prioritetno područje 5 bude odgovoran ravanatelj s obzirom da je riječ o upravljanju i rukovođenju.

Rezultati upitnika za nastavnike prepoznaju u postotku 85% da je ravnatelj uvijek, 15% često kompetentan i predan radu te da je dostupan i spreman na suradnju.

U sklopu projekta „Budi spreman i kompetentan“ izrađena je web stranica pod nazivom www.budispremanikompetentan.com na kojoj se kontinuirano objavljuju sve aktivnosti projekta.

Osim toga, izrađena su 23 videozapisa o realiziranim projektnim aktivnostima vidljivima na navedenoj stranici.

S obzirom na popularnost društvenih mreža kontinuirano se objavljuju informacije na facebooku i instagramu o školskim aktivnostima.

Škola ima uspostavljenu dugogodišnju suradnju sa lokalnim, regionalnim i nacionalnim medijima te je javnost upoznata sa svim aktualnostima škole.

Škola ima veliki broj partnera, kako među obrazovnim ustanovama u RH i inozemstvu, tako i u gospodarstvu što nam je osobito važno. Partnerski projekti pridonose opremanju Škole, zatim kontinuiranoj edukaciji nastavnika te razvoju lokalne zajednice. Osobiti značaj ima partnerstvo kroz RCK Projekt.

 

Prioritetno područje 6:

Tijekom godine nastavlja se učinkovita suradnja među timom i povjerenstvom za kvalitetu. Koordinator i član povjerenstva sudjelovali su u edukativnoj radionici iz mreže „kritičkih prijatelja“. Nakon edukacije cjelokupan tim i povjerenstvo su upoznati s konceptom vanjskog vrednovanja, ulogom  „kritičkih prijatelja“ te programa posjete istih školi.

Koordinator za kvalitetu sudjelovao je u tri posjeta partnerskim školama (ESOŠ, ŠMIMK, IOŠ Pula, BNM, TŠ Rijeka, TŠ Zadar). Povjerenstvo za kvalitetu upoznato je sa pozitivnim iskustvima partnerskih škola te je uspostavljena kontinuirana suradnja u pogledu razmjene izrađenih obrazaca, anketnih upitnika.

Povjerenstvo za kvalitetu je tijekom godine izradilo obrasce za predstavnike aktiva, kolegijalnog praćenja nastavnika te je sudjelovalo u izradi programa posjete „kritičkih prijatelja“.

Provedeno je cjelokupno anketiranje učenika, nastavnika, roditelja, međutim u sljedećoj godini potrebno je raditi na otklanjanju grešaka iz softvera.

U ovoj školskoj godini, za razliku od prethodnih, pojačani su sastanci tima za kvalitetu. Sastanci su organizirani po prioritetnim područjima, gdje su nastavnici imali priliku dati svoje sugestije za unaprjeđenje rada. Analizirani su i provedeni anketni upitnici u toku školske godine i dani prijedlozi za unaprjeđenje rada. Novina je i vođenje zapisnika sastanaka koji su priloženi u aplikaciji.

Dosadašnje iskustvo škole u modelu praćenja pri agenciji za strukovno obrazovanje, omogućilo je izradu Modela i instrumentarija praćenja polaznika nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja i drugih polaznika obrazovanja odraslihU školskoj godini 2022./2023. izrađen je Priručnik za provođenja modela praćenja bivših učenika i polaznika obrazovanja odraslih. Anketiranje ispitanika se planira započeti u rujnu.

Praćenje završenih polaznika omogućilo bi:

 • informaciju o podudarnosti kompetencija usvojenih kroz obrazovni proces i znanja i vještina potrebnih za rad i razvoj gospodarskih aktivnosti.
 • rezultati mogu poslužiti u svrhu promocije upisa u strukovnu školu među učenicima završnih razreda osnovnih škola.
 • osnovu za prilagodbu i usklađivanje kurikuluma strukovnog obrazovanja i osposobljavanja s potrebama stalno promjenjivog i složenog tržišta rada.
 • Uvid u potencijalne alumnije

Tijekom školske godine osnažena je suradnja s koordinatorima partnerskih škola (TŠ Zadar, TŠ Rijeka, ŠMIMK, IOŠ Pula, BNM) s kojima se planira daljnja razmjena iskustva.

Kako bi unaprijedili proces samovrednovanja, važno je poticati sve članove škole (učenike, nastavnike, roditelje, poslodavce, polaznike u obrazovanju odraslih) na aktivno sudjelovanje i davanje vlastitog kritičkog mišljenja kako bi dobili uvid u nedostatke rada.