Elektromonter / elektromonterka

  1. A)ZAJEDNIČKI DIO

Red.

Broj

Nastavni predmeti

             S a t i     t j e d n o

l. god.               2. god.             3. god.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Hrvatski jezik

Strani jezik

Povijest

Etika ili vjeronauk

Politika i gospodarstvo

Tjelesna i zdravstvena kultura

Matematika

Računarstvo

Tehničko crtanje i dokumentiranje

Osnove elektrotehnike

Elektroteh.materijali i komponente

Mjerenje u elektrotehnici+

Praktična nastava

   3

    2

    2

    1

    -

    2

    2

    2

    2

    5

   2

    -

    7

   

    3

    2

    -

    1

    2

    2

    2

    -

    -

    -

    -

    3

    7

    3

    2

    -

    1

    -

    2

    2

    -

    -

    -

    -

    -

    16

   

  UKUPNO A 30 22    26

 

ZANIMANJE:  elektromonter / elektromonterka

 

B1) IZBORNI DIO

Red.

broj

Nastavni predmeti

             S a t i     t j e d n o

l. god.               2. god.         3. god.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Strojarstvo

Električni strojevi i aparati+

Elektroenergetika

Elektronički sklopovi+

Električne instalacije

Energetska elektronika

Izborni program Škole

(elektroenergetika)

   2

   -

   -

   -

   -

   -

   -

  

     -

     4

     3

     2

     -

     -

     -

    

   -

     -

     -

     -

     2

     2

     4

  

  UKUPNO B1    2     16     22-23
  SVEUKUPNO A+B1     32    31    31-32
  STRUČNA PRAKSA    - 80-120++    40+++

Učenje temeljeno na radu:

 

- 3. razred: realizirat će 512 sati praktične nastave i to u cijelosti u svijetu rada u HEP-u i to kontinuirano dva dana tjedno.

 

Učenje temeljeno na radu bit će relizirano tijekom strukovno-teorijske nastave i vježbi iz predmeta: električne instalacije (64 sata), energetska elektronika (64) i elektroenergetika (128).